Left hand Skim Point Kverneland Ploughbody No.3/8

Left hand Skim Point Kverneland Ploughbody No.3/8